love ACTually.

Na období od května 2022 do listopadu 2024 se nám podařilo získat grant z projektu Erasmus +. V České republice ho zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce.

O čem tento projekt je?

Projekt Love ACTually 4.0 se zabývá rostoucí normalizací forem genderově podmíněného a sexuálního násilí mezi mladými lidmi a nabízí řešení v podobě atraktivních sebevzdělávacích nástrojů jako jsou online hry, podcasty, videa atd.

Ve společnosti dochází k rostoucím trendům v oblasti negativních genderových stereotypů, necitlivých komentářů či agresivního chování a komunikace. Tyto trendy jsou pak přizpůsobovány prostřednictvím sociálních „scénářů“, jež jsou vnímány, kopírovány a reprodukovány prostřednictvím mechanismů, jako například modelování rolí ve společnosti a vystavování zejména mladých lidí obsahu vysílanému z médií i sociálních sítí.

Studie ukazují, že sexuální násilí mezi mladými lidmi, muži i ženami, je na vzestupu. Formy sexuálního násilí, jako například sexuální obtěžování, se staly normou, což vede k tomu, že tyto formy zneužívání jsou považovány za „normální“ nebo za „flirtování“ a „škádlení“.

My si ale nemyslíme, že by tomu mělo tak být a vidíme naléhavou potřebu přinést takové vzdělávací nástroje, které by se těmito citlivými tématy zabývaly a pomáhaly mladým lidem se o těchto tématech bavit otevřeněji.

Kdo tento projekt vytváří?

Čeho chceme dosáhnout?

– vytvářet a zpřístupňovat online i offline hry, které se zabývají genderovými stereotypy, nerovnostmi v intimních vztazích a sexuálním násilím v různých prostředích
– demonstrovat a rozvíjet nové účinné strategie, které budou pro mladé lidi zajímavé
– smysluplně vzdělávat, zvyšovat povědomí o problematice a podpořit oběti  v tom, aby mohly podniknout příslušné kroky
– umožnit mladým lidem, aby byli tvůrci a tvůrkyněmi sociální reality v otázce sociálních interakcí a aby mohli pozitivně ovlivňovat životy dalších mladých osob
– zvyšovat inkluzi, rovnost, respekt, pozitivní postoje k sobě samým i společnosti a zvyšovat občanskou angažovanost mladých lidí

Jaké budou výstupy?

– online hra, úniková hra a desková hra
– podcasty
– webové stránky projektu
– brožura o osvědčených postupech, příklady dobré praxe