pro školy. primární prevence.

když to chce. prevence sexuálního násilí a kybernásilí pro školy a volnočasová centra.

Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. Jako klíčové v prevenci sexuálního násilí vnímáme vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhých. S žactvem či studujícími diskutujeme o potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s násilím setkal. Ve workshopech o kybernásilí se věnujeme bezpečnosti na internetu a prevenci kyberšikany a kybernásilí. Diskutujeme o genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí. Společně rozpoznáváme formy násilí na internetu a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s kybernásilím setkal.

Úvodní obrázek

proč je to potřeba.

Celkem 39 % lidí v České republice zažilo nějakou formu sexuálního násilí. Celkem 9% dotázaných zažilo ve svém životě některou ze závažných forem sexuálního násilí. V roce 2019 bylo nahlášeno celkem 683 případů znásilnění. Institut pro kriminologii a sociální prevenci uvádí, že je nahlášeno pouze 5 % případů. Na základě těchto údajů lze odhadovat, že ve skutečnosti bylo v roce 2019 v České republice znásilněno až 13 660 lidí. Česká společnost má nicméně velmi zkreslenou představu o tom, jak často k sexuálnímu násilí dochází a toto téma je nadále zatíženo mnoha předsudky a neznalostí reality.

Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypů spojeným se sexem a sexuálním násilím. Sexuální výchova je jednou z nejúčinnější prevencí sexuálního násilí. Věříme, že se nám otevřenou komunikací s mladými lidmi podaří tato alarmující čísla snížit. Naší snahou je mladým lidem předat komunikační dovednosti, díky kterým budou schopni se svými partnery či partnerkami v sexu komunikovat své hranice, nebudou se bát říct „ne“ a budou respektovat sebe i druhé.

workshop o sexuálním násilí.

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky. Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.

Pro koho je workshop určen? 
Workshop doporučujeme pro žáky a žákyně ZŠ a studující SŠ ve věku 13–17 let. Workshopu se účastní vždy každá třída zvlášť.

Forma
Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý člověk otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se sexu a sexuálního násilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se žáky, žákyněmi a studujícími o modelových situacích z oblasti vztahů a sexu. Pracujeme s několika modelovými příběhy, které zúčastněným pomáhají lépe si citlivé situace představit a vžít se do nich.

workshop o kybernásilí.

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky. Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.

Pro koho je workshop určen? 
Workshop doporučujeme pro žáky a žákyně ZŠ a studující SŠ ve věku 13–17 let. Workshopu se účastní vždy každá třída zvlášť.

Forma
Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý člověk otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se bezpečnosti na internetu a prevence kyberšikany a kybernásilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se žáky, žákyněmi a studujícími o modelových situacích z oblasti kyber bezpečnosti, genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí.

Podmínky.

Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a finanční podpoře Norských fondů jsou workshopy realizovány ZDARMA. S ohledem na velký zájem škol je však jejich kapacita téměř, či zcela zaplněna.
Objednávejte a doptejte se na: kdyztochce@konsent.cz.

kontakt.

Projekt koordinují Mgr. Lenka Grünbergová, odborná garantka aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na Úřadu vlády, Mga. Lucie Ingrová, koordinátorka aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na Úřadu vlády ČR a Mgr. Marcela Poláčková, metodička v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí.

Otázky a objednávky směřujte na email: kdyztochce@konsent.cz.

Odborná recenzentka: Doc. Kateřina Lišková, Phd., docentka Masarykovy univerzity, věnuje se genderově senzitivnímu vzdělávání a sexuálnímu násilí.