žádná tabu před tabulí. pro vyučující.

metodiky k výuce sexuální výchovy

Jak učit sexuální nauku? Komplexní metodika se čtyřmi lesson plans pro vyučující dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality – vztah k vlastnímu tělu, hranice, komunikace, ale i pornografie a seznamování se. Metodiky pomůžou dobré praxi pedagogů a pedagožek po celé ČR v tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života a jak předcházet genderovým stereotypům. Projekt tak přispěje k prevenci sexuálního (kyber)násilí, které omezuje oběti v realizaci svých práv v pracovním/veřejném i osobním životě. Realizujeme také osvětovou kampaň upozorňující na problematiku sexuálního násilí a požadující reformu sexuální výchovy v ČR.

Úvodní obrázek

školení pro pedagogy a pedagožky.

Pořádáme další školení vyučujících ve vedení sociální sexuální výchovy!

Celodenní školení proběhne v úterý 26. července 2022 v Brně. Zúčastnit se ho mohou vyučující 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a gymnázií, kteří chtějí získat inspiraci a metodickou podporu pro vedení kvalitních a zábavných lekcí sexuální výchovy. 

Na školení si v roli studujících vyzkoušíte aktivity z lekcí Souhlas, Sexuální obtěžování, Mýty o pohlavních orgánech a sexu a Pornografie. Díky metodickým poznámkám lektorek získáte jistotu pro vedení těchto lekcí ve vlastní praxi. Školení povedou zkušené lektorky, které mají dlouhodobé zkušenosti s vedením workshopů sexuální výchovy na ZŠ a SŠ.

Díky podpoře Nadace OSF (program Active Citizens Fund) je školení pro zúčastněné vyučující bezplatné. Podmínkou je ochota odvést lekce sexuální výchovy s alespoň dvěma třídami/skupinami studujících po absolvování školení. Před samotným školením očekáváme z Vaší strany časovou investici do 3 hodin na seznámení se s metodikami. Z každé školy se může zúčastnit maximálně jedna osoba.

sociální sexuální nauka. co to je?

Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi či partnerce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru, a mnohé další.
Je důležité, aby sexuální nauka zahrnovala i jiná témata, než je antikoncepce a prevence pohlavně přenosných chorob. Zejména z pohledu prevence sexuálního násilí je důraz na sociální aspekty sexuálních vztahů stěžejní. Věříme, že pokud budou studující vědět, jak si bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů, což je část života, která hraje pro většinu z nás důležitou roli.

lekce sexuální nauky pro vzdělávání o respektujících vztazích

lekce a metodiky pro zš a sš

Navrhli jsme podrobné metodiky 4 lekcí sexuální výchovy na různá témata, určené zejména pro vyučující 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ. Každá lekce je navržena na 90 minut, ale má i zkrácenou, 45-minutovou verzi. Metodiky jsou volně ke stažení níže. Všechny lekce mají formu interaktivních aktivit, které podporují zapojení studujících a sdílení názorů. Kromě návodů na aktivity obsahují metodiky i teoretické pozadí lekce a důležité informace o tématu.

Pro stažení budete požádáni o vyplnění krátkého formuláře, který nám dá obrázek o tom, kam metodiky směřují a jak budou využívány. Odkazy na veškeré dodatečné materiály najdete v metodikách a případně také v tomto souboru.

Pokud metodiky využijete ve své práci, rádi bychom Vás poprosili o informaci, s kolika studujícími jste lekce vedli. Umožní nám to měřit dopady projektu. Tuto informaci můžete zadat zde

lekce souhlas

 

Zaměřením lekce je důležitost souhlasu u sexuálních aktivit, jak může souhlas vypadat a jaké jsou naopak situace, kdy k souhlasu nedochází. Studující mají možnost diskutovat o významu a definici slova “souhlas”. Zkusí si rozpoznávat znaky souhlasu a jeho absence skrze přiložené video scénky. Naučí se, že mohou vyjádřit nesouhlas že je nutné nesouhlas druhé osoby respektovat.

Končím hodinu a říkám: „Ještě bych vám chtěla připomenout, že …“ a sekunda mě doplní téměř unisono: „Souhlas se sexem můžeme odvolat kdykoli!“ Tak chtěla jsem říct něco jiného, ale dobře děcka, má to smysl!“ – Petra Mazancová, učitelka a předsedkyně organizace Učitelská platforma

lekce Mýty o pohlavních orgánech a sexu

Lekce vysvětluje, že lidská těla a pohlavní orgány jsou různorodé. Studující skrze ní pochopí a naučí se vysvětlit, co je to intersexualita. Zjistí také, jak vypadají hymen a klitoris. Lekce podporuje schopnost kritického nahlížení na stereotypy spojené se sexem. Součástí lekce je například kreativní ztvárnění pohlavních orgánů nebo hlasování a diskuze o souhlasu s řadou tvrzení.

„Překvapilo mě, že žáci velmi dobře spolupracovali, když se vzpamatovali z prvotního šoku a zvykli si, že jejich učitelka s „poker face„ pronáší pojmy typu „orgasmus, masturbace, ejakulace…„, začali v tomto duchu spolupracovat, bez posměchu, velmi vyspěle.“ Dagmar Heráková, učitelka testující lekci

lekce Sexuální obtěžování

Studující díky lekci pochopí, jaké má sexuální obtěžování podoby, jak je možné mu předejít a proč je důležité se vůči němu vymezit. Studující se také naučí, co můžeme dělat, když jsme svědkem obtěžování nebo když se nám s ním někdo svěří. Pozornost je opět věnována respektujícím vztahům.

lekce pornografie

Lekce osvětluje, jaký má pornografie vliv na vztahy a vlastní sebepojetí. Studující jsou vedeni ke schopnosti sami vyhodnotit možný vliv sledování porna na intimní vztahy a na očekávání, která lidé mají od sebe, svých těl a od intimních vztahů. Důraz je na rozvoj respektu ve vztazích. Studující v lekci pracují například s ilustrativními příběhy.

proč je to potřeba?

Podle průzkumu České středoškolské unie (2020) se skoro polovina studujících nedozví relevantní informace o sexu a sexualitě ve škole. Druhá polovina pak ve škole zjistí biologické aspekty sexuálního života v hodinách biologie nebo z přednášek externích pracovníků – a překvapivě z hodin výtvarné výchovy. Nejvíc si toho o sexu děti a mládež ale ve škole odnesou z toho, co si sdílí mezi sebou.
Ve škole se – když už vůbec něco – nejčastěji učí o AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci a prevenci kybernásilí. 80 % dotázaných studujících přitom považuje sexuální výchovu za důležitou a chtělo by se jí ve škole věnovat.

*Data z průzkumu České středoškolské unie. Zpráva z průzkumu na školách. 2020. Dostupné online.

co s tím děláme.

V průběhu léta 2020 jsme v našich metodikách proškolili prvních 15 vyučujících. Ti je otestovali ve svých hodinách a podali nám zpětnou vazbu, na základě které jsme vypracovali finální soubor metodik lekcí sexuální výchovy.

V nadcházejících měsících (jaro 2022) proškolíme dalších 15 vyučujících. Jste učitel či učitelka a chcete se školení zúčastnit? Napište na karolina@konsent.cz!

Součástí projektu jsou také dva kulaté stoly věnující se problematice výuky sexuální výchovy. Výstupem těchto kulatých stolů bude dokument se standardy kvalitní sexuální výchovy, který přispěje k rámcové změně její výuky na školách. Jeden kulatý stůl už proběhl, druhý se chystá na květen 2022.

V neposlední řadě jsme v rámci projektu realizovali výzkum spokojenosti s výukou sexuální výchovy ze stran samotných vyučujících. Zjištění výzkumu najdete níže. Výzkum proběhl ve spolupráci s organizací Behavio.

Celý projekt bude dohromady trvat dva a půl roku a jsme jej schopni realizovat díky podpoře Active Citizens Fund.

žádná tabu před tabulí.

I díky vám jsme vybrali potřebné finance na HitHitu – děkujeme! Stále nás však můžete podpořit v naší činnosti na darujme.cz.

výzkum. jak jsou vyučující připraveni učit sexuální nauku?

Ve spolupráci se společností Behavio jsme provedli výzkum mezi vyučujícími středních škol a gymnázií o tom, jak jsou připraveni k výuce sexuální nauky. Ke stažení je frekvenční tabulka a prezentace výsledků.

 

ke stažení:

Prezentace výzkumu

Frekvenční tabulka

kulaté stoly.

Další důležitou částí tohoto projektu jsou kulaté stoly cílící na rámcovou změnu sexuální výchovy na školách. První kulatý stůl proběhl v březnu 2021 a účastnili se ho zástupci a zástupkyně vyučujících, České středoškolské unie a nevládních organizací. Byl věnován zejména zjišťováním potřeb vyučujících a prezentaci výstupů našeho výzkumu. Druhý kulatý stůl proběhne v květnu 2022 za účasti důležitých stakeholderů a policy-makerů a jeho cílem bude představit dokument obsahující standardy, které by měla sexuální výchova naplňovat.

proč jsme vedli hithitovou kampaň?

Peníze vybrané v kampani použijeme na spolufinancování projektu Žádná tabu před tabulí. Projekt je financován z programu Nadace OSF Active Citizens Fund. Nadaci tímto děkujeme za podporu. Podmínkou tohoto grantu je zajištění spolufinancování dosahující určité výše udělených financí. My jsme se rozhodli zvolit cestu hithitové kampaně a oslovit naše podporovatele s prosbou o pomoc.

Díky vám se nám podařilo vybrat o 112 000 více, než jsme plánovali, a můžeme tak připravit o lekci navíc. Děkujeme. <3

kontakt

O projekt se stará Karolína Křížová, karolina@konsent.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.