žádná tabu před tabulí.

pro vyučující. metodiky k výuce sexuální výchovy

Jak učit sexuální nauku? Komplexní metodika s osmi lesson plans pro vyučující dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality – vztah k vlastnímu tělu, hranice, komunikace, ale i pornografie a seznamování se. Metodiky pomůžou dobré praxi pedagogů a pedagožek po celé ČR v tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života a jak předcházet genderovým stereotypům. Projekt tak přispěje k prevenci sexuálního (kyber)násilí, které omezuje oběti v realizaci svých práv v pracovním/veřejném i osobním životě. Realizujeme také osvětovou kampaň upozorňující na problematiku sexuálního násilí a požadující reformu sexuální výchovy v ČR.

Úvodní obrázek

sociální sexuální nauka. co to je?

Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi či partnerce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru, a mnohé další.
Je důležité, aby sexuální nauka zahrnovala i jiná témata, než je antikoncepce a prevence pohlavně přenosných chorob. Zejména z pohledu prevence sexuálního násilí je důraz na sociální aspekty sexuálních vztahů stěžejní. Věříme, že pokud budou studující vědět, jak si bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů, což je část života, která hraje pro většinu z nás důležitou roli.

školení pro vyučující

S podporou hl. m. Prahy a Nadace OSF jsme už uspořádali několik školení pro desítky vyučující z českých ZŠ a SŠ. V současnosti nabízíme školení pro vyučující na vlastní náklady školy. Pro další informace kontaktujte Kláru na klara.kadar@konsent.cz. 

Na školení vyučující získají inspiraci a metodickou podporu pro vedení kvalitních a zábavných lekcí sexuální výchovy. V roli studujících si vyzkouší konkrétní aktivity z našich lekcí – více o nich se dočtete níže na této stránce. Díky metodickým poznámkám lektorek získají jistotu pro vedení těchto lekcí ve vlastní praxi. Školení vedou zkušené lektorky, které mají dlouhodobé zkušenosti s vedením workshopů sexuální výchovy na ZŠ a SŠ.

lekce sexuální nauky pro vzdělávání o respektujících vztazích

lekce a metodiky pro zš a sš

Navrhli jsme podrobné metodiky 8 lekcí sexuální výchovy na různá témata, určené zejména pro vyučující 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ. Každá lekce je navržena na 90 minut, ale má i zkrácenou, 45-minutovou verzi. Metodiky jsou volně ke stažení níže. Všechny lekce mají formu interaktivních aktivit, které podporují zapojení studujících a sdílení názorů. Kromě návodů na aktivity obsahují metodiky i teoretické pozadí lekce a důležité informace o tématu. Doporučujeme na první hodinu sexuální nauky zařadit lekci Souhlas, Respekt nebo Mýty o pohlavních orgánech, věříme ale, že nejlépe tématické řazení lekcí zvládnete odhadnout vy, kteří znáte dobře kolektiv mladých lidí, se kterými pracujete.

Pro stažení budete požádáni o vyplnění krátkého formuláře, který nám dá obrázek o tom, kam metodiky směřují a jak budou využívány. Odkazy na veškeré dodatečné materiály najdete v metodikách a případně také v tomto souboru.

Pokud metodiky využijete ve své práci, rádi bychom Vás poprosili o informaci, s kolika studujícími jste lekce vedli. Umožní nám to měřit dopady projektu. Tuto informaci můžete zadat zde

„Metodiky jsou skvěle nachystané, moc dobře se s nimi pracuje, umožňují vysokou variabilitu a dávají prostor rozebírat do hloubky témata, která skupinu žáků víc osloví a naopak zkrátit lekce, které se skupinou nerezonují, nebo jí přijdou samozřejmé. Moc děkuji těm, kdo se na tvorbě metodiky podíleli, odvedli jste výjimečnou práci!,“ vyučující ze základní školy.

lekce antikoncepce

Lekce seznamuje se základními druhy antikoncepce. Shrnuje výhody a nevýhody každé metody a podporuje studující v jejich kritickém zvážení při výběru té, která pro ně bude nejvhodnější. Kromě samotných metod akcentuje lekce důležitost komunikace o ochraně s partnerem či partnerkou. Součástí lekce je vypracovaná prezentace pro přednášku vyučujících. Lekce vznikla ve spolupráci se spolkem mediků a mediček IFMSA CZ.

lekce sexuálně přenosné infekce

Lekce představuje 6 hlavních sexuálně přenosných infekcí. Kromě porozumění charakteristikám infekcí klade důraz především na komunikaci ve vztahu. Normalizuje také testování na sexuálně přenosné infekce a podporuje studující v tom, vyhledat pomoc a podporu, pokud mají podezření, že nějakou infekci mají. Lekce vznikla ve spolupráci se spolkem mediků a mediček IFMSA CZ.

lekce respekt

Lekce komplexně zachycuje koncept respektu nejen v intimních a partnerských vztazích, ale i v dalších oblastech života a také ve vztahu sám k sobě. Je ideální k otevření sexuální výchovy jako celku. Pomáhá dospívajícím budovat vzájemný respekt ve třídním kolektivu i mimo něj a upevnit hodnotu rovnosti mezi lidmi. Tématem lekce jsou vlastní hranice a hranice druhých, spravedlnost, naslouchání nebo třeba škodlivost pomluv. Studující si zkusí třeba vymyslet pravidla respektu nebo diskutovat o odmítnutí.

lekce ZASÍLÁNÍ INTIMNÍHO OBSAHU

Lekce studující učí, jaká jsou rizika sdílení intimních fotografií a videí. Zaměřuje se ale také na to, co může člověk dělat, když někdo veřejně sdílí jejich intimní fotografie, nebo jak se chovat k člověku, jehož intimní fotografie byly zneužity. V úvodních poznámkách se dočtete, jak sexting ošetřuje zákon, jak běžný je tento jev mezi mladistvými, jaké jsou jejich motivace k sextingu nebo co to je kybergrooming. Samotná lekce pak využívá pestrých aktivit od otevřené diskuze přes rozbor příběhu po tvorbu plakátů.

lekce souhlas

 

Zaměřením lekce je důležitost souhlasu u sexuálních aktivit, jak může souhlas vypadat a jaké jsou naopak situace, kdy k souhlasu nedochází. Studující mají možnost diskutovat o významu a definici slova “souhlas”. Zkusí si rozpoznávat znaky souhlasu a jeho absence skrze přiložené video scénky. Naučí se, že mohou vyjádřit nesouhlas že je nutné nesouhlas druhé osoby respektovat.

Končím hodinu a říkám: „Ještě bych vám chtěla připomenout, že …“ a sekunda mě doplní téměř unisono: „Souhlas se sexem můžeme odvolat kdykoli!“ Tak chtěla jsem říct něco jiného, ale dobře děcka, má to smysl!“ – Petra Mazancová, učitelka a předsedkyně organizace Učitelská platforma

lekce Mýty o pohlavních orgánech a sexu

Lekce vysvětluje, že lidská těla a pohlavní orgány jsou různorodé. Studující skrze ní pochopí a naučí se vysvětlit, co je to intersexualita. Zjistí také, jak vypadají hymen a klitoris. Lekce podporuje schopnost kritického nahlížení na stereotypy spojené se sexem. Součástí lekce je například kreativní ztvárnění pohlavních orgánů nebo hlasování a diskuze o souhlasu s řadou tvrzení.

„Překvapilo mě, že žáci velmi dobře spolupracovali, když se vzpamatovali z prvotního šoku a zvykli si, že jejich učitelka s „poker face„ pronáší pojmy typu „orgasmus, masturbace, ejakulace…„, začali v tomto duchu spolupracovat, bez posměchu, velmi vyspěle.“ Dagmar Heráková, učitelka testující lekci

lekce Sexuální obtěžování

Studující díky lekci pochopí, jaké má sexuální obtěžování podoby, jak je možné mu předejít a proč je důležité se vůči němu vymezit. Studující se také naučí, co můžeme dělat, když jsme svědkem obtěžování nebo když se nám s ním někdo svěří. Pozornost je opět věnována respektujícím vztahům.

lekce pornografie

Lekce osvětluje, jaký má pornografie vliv na vztahy a vlastní sebepojetí. Studující jsou vedeni ke schopnosti sami vyhodnotit možný vliv sledování porna na intimní vztahy a na očekávání, která lidé mají od sebe, svých těl a od intimních vztahů. Důraz je na rozvoj respektu ve vztazích. Studující v lekci pracují například s ilustrativními příběhy.

proč je to potřeba?

Podle průzkumu České středoškolské unie (2020) se skoro polovina studujících nedozví relevantní informace o sexu a sexualitě ve škole. Druhá polovina pak ve škole zjistí biologické aspekty sexuálního života v hodinách biologie nebo z přednášek externích pracovníků – a překvapivě z hodin výtvarné výchovy. Nejvíc si toho o sexu děti a mládež ale ve škole odnesou z toho, co si sdílí mezi sebou.
Ve škole se – když už vůbec něco – nejčastěji učí o AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci a prevenci kybernásilí. 80 % dotázaných studujících přitom považuje sexuální výchovu za důležitou a chtělo by se jí ve škole věnovat.

*Data z průzkumu České středoškolské unie. Zpráva z průzkumu na školách. 2020. Dostupné online.

co s tím děláme.

Sbíráme podpisy vyzývající Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k větší podpoře kvalitní a moderní sexuální výchovy na školách. Petici můžete podepsat tady.

V průběhu léta 2020 jsme v našich metodikách proškolili prvních 15 vyučujících. Ti je otestovali ve svých hodinách a podali nám zpětnou vazbu, na základě které jsme vypracovali finální soubor metodik lekcí sexuální výchovy.

Během roku 2022 jsme v nich pak proškolili dalších 69 vyučujících. Součástí projektu byly také dva kulaté stoly věnující se problematice výuky sexuální výchovy. V neposlední řadě jsme v rámci projektu realizovali výzkum spokojenosti s výukou sexuální výchovy ze stran samotných vyučujících. Zjištění výzkumu najdete níže. Výzkum proběhl ve spolupráci s organizací Behavio.

Celý projekt dohromady trval dva a půl roku a byli jsme jej schopni realizovat díky podpoře Active Citizens Fund. Hodnocení projektu a informace o tom, čeho všeho jsme dosáhli a co plánujeme dál, najdete tady.

Školení na podzim 2022 podpořil magistrát hlavního města Prahy skrze program celoměstské podpory vzdělávání.

žádná tabu před tabulí.

I díky vám jsme vybrali potřebné finance na HitHitu – děkujeme! Stále nás však můžete podpořit v naší činnosti na darujme.cz.

výzkum. jak jsou vyučující připraveni učit sexuální nauku?

Ve spolupráci se společností Behavio jsme provedli výzkum mezi vyučujícími středních škol a gymnázií o tom, jak jsou připraveni k výuce sexuální nauky. Ke stažení je frekvenční tabulka a prezentace výsledků.

 

ke stažení:

Prezentace výzkumu

Frekvenční tabulka

kulaté stoly.

Další důležitou částí projektu byly kulaté stoly cílící na rámcovou změnu sexuální výchovy na školách. První kulatý stůl proběhl v březnu 2021 a účastnili se ho zástupci a zástupkyně vyučujících, České středoškolské unie a nevládních organizací. Byl věnován zejména zjišťováním potřeb vyučujících a prezentaci výstupů našeho výzkumu. Druhý kulatý stůl proběhl v květnu 2022 za účasti zainteresovaných organizací s cílem nastavení spolupráce k prosazování kvalitní sexuální nauky v ČR do budoucna.

proč jsme vedli hithitovou kampaň?

Peníze vybrané v kampani jsme použili na spolufinancování projektu Žádná tabu před tabulí. Projekt je financován z programu Nadace OSF Active Citizens Fund. Nadaci tímto děkujeme za podporu. Podmínkou tohoto grantu bylo zajištění spolufinancování dosahující určité výše udělených financí. My jsme se rozhodli zvolit cestu hithitové kampaně a oslovit naše podporovatele s prosbou o pomoc.

Díky vám se nám podařilo vybrat o 112 000 více, než jsme plánovali, a připravili jsme tak o dvě lekce navíc. Děkujeme. <3

kontakt.

 

K uspořádání školení pro vyučující kontaktujte Kláru: klara.kadar@konsent.cz.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program byl financován z Fondů EHP a Norska.

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.